วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอโครงการพัฒนาครู ศรช. ณ จ.นครพนม


ดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอ
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
14 - 15 ธันวาคม 2552
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจครพนม
คลิ๊กลิงค์>>>>
สำหรับวีดีโอฉบับสมบูรณ์ โปรดรออีกสักครู่ ใน blog นี้เท่านั้นครับ
เตรียมพบกับชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้(KM)นครพนมเร็วนี้ ภายใต้ชื่อหมู่บ้าน การจัดการความรู้(KM)นครพนมติดตามได้ใน blogspot แห่งนี้ที่เดียว สนใจเข้าร่วมชุมชนติดต่อ คุณภูดิษพัฒน์ 1 ความรู้ที่ท่านจัดการ คือ 1 ของการพัฒนาอาชีพและวิชาการของ กศน.เรา

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กศน.แต่งตัวรอเป็นองค์กรหลัก

กศน.แต่งตัวรอพร้อมเป็นองค์กรหลัก
ท้าทำงานให้ดู 3 ปีไม่ขอเพิ่มเงิน-คน นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษาตลอดชีวิตนั้น ขณะนี้สำนักงาน กศน.ได้ยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต เสร็จแล้วและกำลังจะนำไปประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะมีการสรุปและปรับร่างเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาต่อไป เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้แก่ การให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาตลอดชีวิต (กศช.) โดยมีฐานะเป็นกรม มีเลขาธิการสำนักงาน กศช. รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อ รมว.ศธ. และมีรองเลขาธิการ กศช.เป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการ มีอำนาจหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการศึกษาตลอดชีวิต, จัดทำนโยบาย แผนการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแห่งชาติ และจัดทำมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิตเสนอต่อคณะกรรมการ กศช. เพื่อพิจารณา, ดำเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา, เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และเทียบระดับการศึกษา, บริหารการจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน เป็นต้น ให้มีสำนักงาน กศช.จังหวัด ทุกจังหวัด และ กศช.กทม. มีอำนาจหน้าที่บริหารประสานงาน และส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตภายในจังหวัด และให้มีสถานศึกษาทำหน้าที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต หรือจัดร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาตลอดชีวิต “หากเห็นชอบให้สำนักงาน กศช.ที่ขึ้นตรงต่อ รมว.ศธ. ก็เปรียบเสมือนเป็นองค์กรหลักอีกองค์กรหนึ่งใน ศธ. อย่างไรก็ตามสถานะของสำนักงาน กศช. จะเป็นกรมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้สำนักงานปลัด ศธ. หรือ เป็นองค์กรหลักอีกองค์กรหนึ่งใน ศธ.ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของ รมว.ศธ. และรัฐบาล ซึ่งหากให้เป็นองค์กรหลัก กศน.จะทำงานให้ดูก่อน โดยภายใน 3-5 ปีแรก ยังไม่ต้องเพิ่มคนและงบประมาณให้ก็ได้ ทั้งนี้ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของ กศน.เอง แต่เพื่อให้การศึกษาตลอดชีวิตเดินไปอย่างมั่นคง และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องของประชาชน เพราะปัจจุบันตำแหน่งระดับ 10 และ 11 ได้ยกเลิก และเปลี่ยนเป็นตำแหน่งนักบริหารระดับสูงแล้ว ซึ่งเงินเดือนเท่ากันหมด ดังนั้นการปรับ กศน.เป็นหนึ่งในองค์กรหลัก จึงไมได้มีผลอะไรกับผู้บริหารเลย” นายอภิชาติ กล่าว.--
--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ธ.ค. 2552--


ติดตามและดาวโหลดได้ที่(ประกาศใช้โลโก้)www.moe.go.thกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โลโก้ 3D

จากการประกวดโลโก้ 3D ตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วและทางกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ประกาศใช้โลโก้ดังกล่าว ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะเลิศ (ภูดิษพัฒน์)


รายละเอียดของโลโก้