วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย กศน.อำเภอเมืองนครพนม

เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย
1. เทคนิคการกำหนดปัญหาการวิจัย
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการพบกลุ่ม
2. จัดลำดับความสำคัญของสภาพปัญหาที่ครูสามารถแก้ปัญหาได้
3. จากการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ความต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานของครูและผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน
6. ศึกษาจาก Internet และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน
7. ปรึกษาผู้รู้ / ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน
8. ศึกษาจากตำรางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9. ศึกษาจากใบความรู้ที่วิทยากรมอบให้
10. จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
2. เทคนิคการเขียนความสำคัญของปัญหาการวิจัย
1. เขียนจากประสบการณ์จริงที่พบในการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาตัวอย่างการเขียนจากงานวิจัยและใบความรู้ที่วิทยากรมอบให้
3. ศึกษางานวิจัยที่มีรูปแบบคล้าย ๆ กับเรื่องที่จะทำและนำมาเป็นต้นแบบในการเขียนความสำคัญของปัญหาการวิจัย
4. จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
3. เทคนิคการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
1. กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาการวิจัยและเขียนให้สามารถวัดได้ และนำไปปฏิบัติได้จริง
2. ศึกษาจากใบความรู้ที่วิทยากรมอบให้
3. จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
4. เทคนิคการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร/พจนานุกรม/ Internet/กำหนดเองจากผู้วิจัย เพื่อสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันกับผู้วิจัย
2. นำมาจากหัวข้อการวิจัย
3. เลือกคำสำคัญ ( คำหลัก) ที่อยู่ในงานวิจัยมากำหนดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ
4. ศึกษาจากใบความรู้ที่วิทยากรมอบให้
5. จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
5. เทคนิคการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผลของการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ใคร อย่างไร
2. จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
6. เทคนิคการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย/วิธีดำเนินการแก้ปัญหา
1. ศึกษาการเขียนจากรายงานการวิจัยและใบความรู้ที่วิทยากรมอบให้
2. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาคันคว้ามาวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาการวิจัย
3. ศึกษารูปแบบ เครื่องมือ และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา / วิธีการแก้ปัญหา และนำมาวางแผนการวิจัย
4. เลือกนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
5. ออกแบบ/สร้าง/ทดลองใช้ และเตรียมนำไปปฏิบัติจริง
6. ศึกษาจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย / Internet
7. จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
7. เทคนิคการเขียนแผนการดำเนินงาน
1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการทำวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการวิจัย
2. กำหนดกิจกรรม และระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม
3. จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

โครงร่างการวิจัย : นัทรี หาราช


โครงร่างการวิจัย

คำชี้แจง ให้ครู กศน. เขียนโครงร่างการวิจัยเรื่องพัฒนาการเรียนการสอนตามหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนด

1. ชื่อปัญหาการวิจัย
“การใช้สมุดบันทึกในการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมเนื้อหาหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้ว”
2. ความสำคัญของปัญหา
- เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมเนื้อหาหลังการที่เรียนผ่านไปแล้ว
- เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานักศึกษาที่ลืมเนื้อหาวิชาให้ได้ศึกษาทบทวน ทำความเข้าใจกับวิชาที่เรียนผ่านไปแล้ว
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างสมุดบันทึกป้องกันการลืมเนื้อหาของผู้เรียนหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้ว
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้เรียน ก่อนและหลังการใช้สมุดบันทึก
4. ตัวแปรที่ศึกษา
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. นิยามคำศัพท์เฉพาะ
การสอนโดยใช้สมุดบันทึก หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนโดยใช้สมุดบันทึกเป็นตัวนำเพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมเนื้อหาหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้ว
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้ศึกษาทบทวน และทำความเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอน
2. เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่ไม่สนใจในการเรียน
7. วิธีดำเนินการวิจัย / วิธีดำเนินการแก้ปัญหา
7.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ประชากร คือ นักศึกษา กศน.ชุมชนวัดโพธิ์ศรี ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 16 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา กศน.ชุมชนวัดโพธิ์ศรี ระดับ ม.ต้น จำนวน 5 คน
7.2 เครื่องมือที่ใช้
ก. เครื่องมือในการแก้ปัญหา / แนวทางแก้ปัญหา
- ใช้สมุดบันทึกในการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมเนื้อหา
ข. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
7.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบ การสอนโดยใช้สมุดบันทึก
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ศรช.ชุมชนวัดโพธิ์ศรี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2552
7.4 สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ค่าร้อยละ
- ค่าเฉลี่ย
8. แผนดำเนินการ
1. วางแผนและเขียนโครงร่าง 1 วัน
2. ปฏิบัติการตามแผน 3 วัน
3. เก็บข้อมูล 1 วัน
4. วิเคราะห์ 1 วัน
5. สรุปผลและเขียนรายงาน 3 วัน
9. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย
นางสาวนัทรี หาราช

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.53 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมได้เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ....
ในวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
http://www.ziddu.com/download/8211501/manageEdu-r2.rar.html

ประมวลภาพบางส่วน ดูภาพได้ที่ http://esan.nfe.go.th/


วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

สวัสดีวันครู ๒๕๕๓

สวัสดีชาวบล๊อค
พรุ่งนี้แล้วครับแล้วครับก็เป็นวันครู ดูแลศิษย์ให้ดีนะครับ ในปีที่ผ่านมามักจะมีข่าว(คาว)คราว ที่ไม่ดีเท่าใหร่ในวงการของครูซึ่งมักจะมีข่าวกับลูกศิษย์ ล่าสุดก็ไปถึงนักการภารโรง นับว่าเป็นสิ่งที่บั่นทอนความน่าเชื่อถือของครู ดังนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูต้องรักษาจรรยาบรรณ กฏระเบียบ วินัยของตนให้ดี
มาพูดถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกันบ้างล่าสุดก็มีชื่อใหม่อีกแล้ว ต้องรอฟังกันดู แต่ที่ได้ยินมา จะเป็นชื่อว่า การศึกษาตลอดชีวิต และมีข่าวออกมาจากทางท่านเลขาว่าจะมีการสอบ NT ของนักศึกษา กศน. เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถ คงจะคล้าย ๆ Onet Anet ของการศึกษาขั้นพื้นฐานละมั้งผมก็ไม่แน่ใจ ยังงัยลองสืบเสาะ สอบถามจากผู้รู้ด้วยก็ดีนะครับ ใครทราบ บอกผมด้วย แสดงความคิดเห็นได้ใน บทความนี้แหล่ะ
สุดท้ายขอให้ชาวบล็อคทุกคนโชคดีครับ บาย
ภู-ธนพัฒน์

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

กีฬา ๆ เป็นยาวิเศษ

อืม....ข่าวนี้อาจมาช้าไปหน่อย...เง้อออ
ผมคิดว่าเพื่อน ๆ ชาวบล็อกทุกคนคงได้ไปร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติกันนะครับเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา คงสนุกสานกัน ผมเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมเช่นกันที่วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดนครพนม หน่วยงานของผมได้รับหน้าที่ดูแลเรื่องของกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ วิ่งกระสอบ เรือบก กินวิบาก คงไม่ต้องอธิบาย ทุกคนคงรู้จักกัน และผมมีภาพมาให้ดูด้วยสนุกมาก ๆ

ภาพบางส่วนของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครพนม


กำลังใจข้างสนามกระทรวงศึกษาธิการ.....

จากไหนไม่ยู้.....น่ารักอ่ะ........แหล่มมมมเล้ยยยย
ศึกษาธิการ สู้ ๆๆๆๆๆๆ.......อันนี้ไม่แน่จัย กินวิบาก.....หรือกินทนเจ้....! ....55555
เค้าล่ะ กินวิบากมา..........จากกระทรวงศึกษาธิการ

เกมส์นี้กระทรวงศึกษาธิการชนะกระทรวงมหาดไทยจ้า...หิวมาก ๆ อย่ากวนนะโว้ยยยยย..........


คราวหน้าจะหาวีดีโอมาให้ดู......