วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

โครงร่างการวิจัย : นัทรี หาราช


โครงร่างการวิจัย

คำชี้แจง ให้ครู กศน. เขียนโครงร่างการวิจัยเรื่องพัฒนาการเรียนการสอนตามหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนด

1. ชื่อปัญหาการวิจัย
“การใช้สมุดบันทึกในการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมเนื้อหาหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้ว”
2. ความสำคัญของปัญหา
- เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมเนื้อหาหลังการที่เรียนผ่านไปแล้ว
- เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานักศึกษาที่ลืมเนื้อหาวิชาให้ได้ศึกษาทบทวน ทำความเข้าใจกับวิชาที่เรียนผ่านไปแล้ว
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างสมุดบันทึกป้องกันการลืมเนื้อหาของผู้เรียนหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้ว
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้เรียน ก่อนและหลังการใช้สมุดบันทึก
4. ตัวแปรที่ศึกษา
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. นิยามคำศัพท์เฉพาะ
การสอนโดยใช้สมุดบันทึก หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนโดยใช้สมุดบันทึกเป็นตัวนำเพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมเนื้อหาหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้ว
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้ศึกษาทบทวน และทำความเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอน
2. เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่ไม่สนใจในการเรียน
7. วิธีดำเนินการวิจัย / วิธีดำเนินการแก้ปัญหา
7.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ประชากร คือ นักศึกษา กศน.ชุมชนวัดโพธิ์ศรี ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 16 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา กศน.ชุมชนวัดโพธิ์ศรี ระดับ ม.ต้น จำนวน 5 คน
7.2 เครื่องมือที่ใช้
ก. เครื่องมือในการแก้ปัญหา / แนวทางแก้ปัญหา
- ใช้สมุดบันทึกในการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมเนื้อหา
ข. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
7.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบ การสอนโดยใช้สมุดบันทึก
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ศรช.ชุมชนวัดโพธิ์ศรี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2552
7.4 สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ค่าร้อยละ
- ค่าเฉลี่ย
8. แผนดำเนินการ
1. วางแผนและเขียนโครงร่าง 1 วัน
2. ปฏิบัติการตามแผน 3 วัน
3. เก็บข้อมูล 1 วัน
4. วิเคราะห์ 1 วัน
5. สรุปผลและเขียนรายงาน 3 วัน
9. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย
นางสาวนัทรี หาราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น