วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๓ ราย คือ
๑.นางสาวถนอมจิต ศรีกงพาน ตำแหน่งครูอาสา ฯ
๒.นางณัฐธยาน์ สังวรณ์กิจ ตำแหน่งครูอาสา ฯ
๓.นายภูดิษพัฒน์ ธนพัฒน์ปรีชา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการประชุม วันที่ ๑๐ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ (การปฏิบัติการด้านข้อสอบ)
-แนะนำวิทยากรในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการสั่งข้อสอบจากบริษัท ที.เค.เอส สยามเพลส เมแนจเม้นท์ จำกัด บริษัทมีหน้าที่จัดทำพิมพ์และตรวจสอบบรรจุข้อสอบและจัดส่งให้กับทาง กศน.จังหวัด
-ทางบริษัทจะทำการพิมพ์รหัส ชื่อ สถานที่สอบลงในการดาษคำตอบและจัดข้อสอบเป็นชุด ๆ (A,B,C,D)เพื่อป้องกันการทุจริตของการสอบ
-ปฏิบัติการจัดสั่งข้อสอบหลักสูตร ๕๑ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
-ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนชุดข้อสอบ ในหลักสูตร ๔๔ และ ๕๑ ให้ถูกต้องครบถ้วน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ( ข้อตกลงร่วมกัน)
- สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิมพ์ข้อสอบ หลักสูตร ๔๔ จะเริ่ม วันที่ ๕ ก.พ.๕๔
- ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คข้อสอบ ช่วง วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๕๔ โดย สถาบัน ภาคอีสานจะเป็นผู้กำหนดและนำส่งข้อสอบในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๔
- ๑๔ - ๓๑ มีนาคม ๕๔ ตรวจกระดาษคำตอบ โดยสถาบัน กศน.ภาคอีสานเป็นผู้กำหนดวันเวลาของแต่ละจังหวัด
- โปรแกรมสั่งข้อสอบผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตร ๕๑ ทาง admin ผู้ดูและจะเป็นผู้กำหนด ผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้แต่ละสถานศึกษา
- admin ระดับจังหวัดจะเป็นผู้คอยตรวจสอบความถูกต้องในการสั่งข้อสอบของสถานศึกษา
- ในภาคเรียนต่อไป จะทำการสั่งจำนวนข้อสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกหลักสูตร(๔๔,๕๑)
- ผลการสอบภาคเรียนที่ ๑ / ๕๒ กำลังประมวลในแต่ละรายวิชา เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อให้สถานศึกษานำไปปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ได้คะแนนต่ำ

- สถาบัน กศน.ภาคอีสาน จะสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลและประเมินผล จะทำหนังสือการสำรวจความต้อง ไปถึงจังหวัดเพื่อแจ้งจำนวนบุคลากรผู้เข้าอบรมกลับไปที่ สถาบัน กศน.ภาคอีสานภูดิษพัฒน์ ธนพัฒน์ปรีชา
รายงาน